PRODUCTEN
ZOEKEN

ZOEKEN

ZOEK

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop
 
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door BVBA STOCK AMERICAIN G. VERMEERSCH-UYTTENHOVE worden verstrekt, inclusief de website www.stock-vermeersch.com en elk mogelijk verkeer via e-mail en nieuwsbrieven.
 
 
De informatie op deze website is enkel bestemd voor informatief gebruik en is eigendom van BVBA STOCK AMERICAIN G. VERMEERSCH-UYTTENHOVE.
 
Het gebruik van deze website en/of het plaatsen van een bestelling, impliceert dat u zich akkoord verklaart met de algemene voorwaarden.
 
Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens.
 
Op de Algemene voorwaarden van BVBA Stock Americain G. Vermeersch-Uyttenhove is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen afdeling Veurne, of de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Veurne, bevoegd.
 
 
 

Artikel 1 - Identificatie van de verkoper

 
Naam: BVBA STOCK AMERICAIN G. VERMEERSCH-UYTTENHOVE
maatschappelijke zetel: 8600 VLADSLO, Wijnendalestraat 200
Winkel Vladslo: Wijnendalestraat 200, 8600 Vladslo – tel. 051-59.10.00 – vladslo@stockvermeersch.com
Winkel Brugge: Blankenbergsesteenweg 402, 8000 Brugge - tel. 050-32.97.80 – brugge@stockvermeersch.com
 
BTW : BE0415341132
RPR: VEURNE
 
Openingsuren winkels:
 
Vladslo: Maandag : 13.00 – 18.45 u
 
            Dinsdag tot vrijdag: 8.45 u – 12.00 u en 13.00 u – 18.45 u
 
            Zaterdag: 8.45 u – 12.00 u en 13.00 u – 18.00 u
 
            Zondag: 09.00 u – 12.00 u
 
Brugge: maandag tot vrijdag : 8.30 u – 19 u
 
            Zaterdag: 8.45 u – 18.00 u
 
            Gesloten op zondag
 
De winkels zijn gesloten op de wettelijke feestdagen.
 
 
 

Artikel 2. Aanbod

 
 
 
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van een correcte voorraad. Het aanbod kan op elk moment worden gewijzigd door de verkoper.
 
 
 
Afbeeldingen zijn louter illustratief en kunnen de verkoper niet binden. Afbeeldingen kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.
 
 
 
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de aanbod- en/of productomschrijvingen van het product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.
 
 
 
Elke bestelling is pas definitief indien dit via mail werd aanvaard door de verkoper.
 
 
 
Indien een besteld artikel niet voorradig is, wordt de koper hiervan per mail ingelicht en wordt ofwel de verwachte leveringsdatum meegedeeld, ofwel worden één of meerdere alternatieve producten voorgesteld. Uiteraard heeft de koper het recht om niet op dit voorstel in te gaan, waardoor de koop dan ook geen doorgang zal vinden.
 
 
 
Bij vragen of twijfel over bepaalde producten, gelieve eerst contact op te nemen met de klantendienst alvorens over te gaan tot een aankoop. Dit kan telefonisch (051-59.10.00) of via mail (vladslo@stockvermeersch.com).
 
De verkoper doet er alles aan om het aanbod en diens productbeschrijvingen up-to-date te houden.
 
De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten  
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Zo zal de verkoper niet gehouden zijn tot de uitvoering van een overeenkomst waarin producten per vergissing of door een technische fout aangeboden werden aan een kennelijk te lage prijs. 
 
 

Artikel 3. Prijzen

 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel, Auvibel, BEBAT en Reprobel. Speciale aanbiedingen zijn geldig zolang als vermeld op de webshop en zolang de voorraad strekt.
 
De koper kan op geen enkel moment beroep doen op een weergave/uitprint van de website indien deze afwijkt van de reële prijzen gehanteerd in de fysieke winkels.
 
De klant betaalt telkens de prijs voor het product die op het moment van de bestelling van kracht was.
 
De koper is de prijs verschuldigd die de verkoper in haar bevestiging van deze voorwaarden aan hem/haar heeft medegedeeld. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om de prijs van bestellingen in uitzonderlijke gevallen na de totstandkoming van de overeenkomst nog aan te passen aan de juiste prijs wanneer de prijs ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zou zijn.
 
Een geplaatste bestelling zal nooit zomaar aangepast worden van prijs en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. De klant heeft dan ook nog steeds de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.
 
Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten, worden apart vermeld. 
 
 

Artikel 4. Totstandkoming verkoop

 
De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de verkoper de overeenkomst langs elektronische weg heeft bevestigd en de klant de betaling heeft uitgevoerd. De verkoper bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 
De betaling geschiedt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
 
 
Bij aanpassing van de prijsgegevens, zoals hierboven in artikel 3 bepaald, heeft de klant het recht om kosteloos van de koop af te zien.
 
Zolang de aanvaarding niet werd bevestigd door de verkoper, kan de klant alsnog beslissen om de overeenkomst te ontbinden. De koper en verkoper komen dus uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De elektronische bestanden van de verkoper gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als vermoeden van bewijs.
 
De verkoper houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant, alsook in geval van risico voor de openbare veiligheid, bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.
 
Verder houdt de verkoper  zich het recht om in volgende gevallen de uitvoering van de bestelling te weigeren:
 
Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant.
wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf verder te verkopen
bij problemen bij vorige bestellingen en/of leveringen
Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel.
Bij vaststelling van een ongeldig aanbod.
Bij overmacht
Bij onredelijk grote bestellingen
 
 

Artikel 5. Betaling

 
 
 
Na de bevestiging van de aankoop per e-mail wordt de betalingslink doorgestuurd via dezelfde mail. Betaling gebeurt door overschrijving op rekening van de verkoper opgegeven in de bevestigingsemail.
 
 
 

Artikel 6. Levering

 
 
Gratis transport vanaf 100 euro tenzij dit artikel niet binnen de afmetingen is zoals opgegeven door DPD (zie iets verder in de tekst)
De verkoper spant zich in om de bestellingen zo snel mogelijk te leveren.
 
In geval een product en/of producten niet voorradig is, wordt de klant door de verkoper binnen de 2 werkdagen per mail verwittigd en wordt de nieuwe leveringsdatum meegedeeld of wordt een alternatief artikel voorgesteld.
 
De producten worden tussen de 2 tot 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van het order geleverd op voorwaarde dat de gegevens van de klant correct zijn. De door de verkoper opgegeven levertijden gelden enkel bij benadering en zijn ook geen strikte termijnen.
 
 
Er wordt beroep gedaan op een externe koerierdienst waardoor de verkoper niet kan instaan voor eventuele vertragingen.
 
Indien de vooraf meegedeelde leveringstermijn overschreden wordt, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze indien gewenst de bestelling kosteloos annuleren.
 
De klant mag de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien de verkoper niet binnen de 30 dagen kan leveren. Hiertoe dient de klant enkel een e-mail naar vladslo@stockvermeersch.com te sturen.
 
De leveringskosten bedragen 15 € voor de verzending van standaard pakketten binnen bepaalde afmetingen.
 
De koerierdienst verzorgt enkel pakketten met volgende maximumafmetingen:
 
  • Maximaal gewicht: 31.5 kg
  • Maximale omtrek : 3 meter (2x hoogte + 2x breedte + lengte)
  • Maximale lengte : 1.75 meter
 
Grote pakketten worden – indien gewenst – door de verkoper zelf thuis geleverd. De prijs van de verzend- en leveringskosten is hier afhankelijk van leveringsadres. In dergelijke geval zal een offerte op maat opgemaakt worden.
 
Om zeker te zijn van de verzend- en leverkosten van grote pakketten, wordt best contact opgenomen met de klantendienst. Dit kan telefonisch of via mail.
 
In geval van thuislevering door de verkoper zelf, wordt geleverd tot aan de deur van de klant. Wanneer het opgegeven adres zich in een appartementsblok bevindt, levert de verkoper tot aan de ingang van het appartementsgebouw. Indien de goederen toch verder gebracht wensen te worden, kan hiervoor een nader te bepalen bijdrage aangerekend worden. De klant staat zelf in voor elke verder (ver)plaatsing en voor de aansluiting en montage.
 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. In geval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.
 
Indien er duidelijk zichtbare beschadiging is aan de buitenverpakking (pakket gescheurd, volledig ingedeukt,..) dient u het pakket ALTIJD te openen zodat u kan controleren of de bestelde goederen nog intact zijn. Pas dan mag u aftekenen, zelf al is de chauffeur gehaast. Als de inhoud beschadigd is mag u NOOIT aftekenen en dient u het pakket te weigeren. Als u het pakket toch in ontvangst neemt kunnen wij achterna niet meer tussenkomen. Dit is niet het geval wanneer er aan de buitenverpakking geen zichtbare schade te zien was. In geval van schade dient u altijd de foto's van het pakket én de beschadiging zelf door te sturen naar vladslo@stockvermeersch.com 
 
De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van de aankoop.
 
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Een offerte op maat zal voorgelegd worden.
 
 

Artikel 7. Overmacht

 
In geval van overmacht kan de verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.
 
Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, pandemieën en epidemieën, bindende richtlijnen van de overheid, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 
Onder overmacht wordt ook begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verkoper opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
 
 

Artikel 8. Gebreken en klachten – garantie

 
 
 
De bestelde artikelen worden met de grootste zorg ingepakt om schade bij transport te vermijden.
 
Bij ontvangst van de bestelling dienen de producten nauwkeurig bekeken en geïnspecteerd te worden om eventuele zichtbare gebreken op te merken. In geval van klachten over de goederen, dient de koper binnen de 2 werkdagen deze klachten via mail te melden (vladslo@stockvermeersch.com). In de mail dient duidelijk omschreven te worden wat de klachten zijn en er dienen foto’s van de schade alsook van de verpakking meegestuurd te worden. Enkel schriftelijke klachten worden aanvaard.
 
Zijn er bij de aanbieding duidelijke sporen van schade (bijvoorbeeld ingedeukte / gescheurde verpakking of glasgerinkel), dan moet de klant in elk geval het pakket weigeren in ontvangst te nemen.
 
Van zodra de verkoper de klachtmail ontvangen heeft wordt de klacht bekeken en wordt er een oplossing voorgesteld. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
 
De koper is – op de hieronder beschreven regeling omtrent inruilrecht na – niet gerechtigd producten terug te zenden indien er geen gemotiveerde klachten bestaan. Geschiedt dit zonder enige geldige reden toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de koper. De verkoper is in dat geval vrij om de producten voor de rekening en het risico van de koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de koper, aan de koper terug te zenden.
 
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een conformiteitsgebrek dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. De verkoper schikt zich hiervoor naar de richtlijnen van zijn leverancier en/of de fabrikant. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
 
Producten die een gebrek vertonen binnen de garantieperiode dienen aangeboden te worden in 1 van onze vestigingen met bewijs van aankoop.
 
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen
 
Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.
Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet van toestemming van de verkoper of de fabrikant zijn verricht.
Indien het bewijs van aankoop niet kan worden voorgelegd.
Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.
Indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.
 
Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan BVBA Stock Americain G. Vermeersch-Uyttenhove.
 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
 
Indien u problemen ondervindt met een artikel neemt u best contact op met de verkoper zodat de medewerkers u de nodige toelichtingen kunnen geven hoe dit euvel zo snel mogelijk kan worden opgelost. Indien de goederen voor reparatie naar de verkoper moeten worden gestuurd zullen de kosten om het artikel naar de verkoper te sturen voor rekening zijn van de klant. Indien het niet meer mogelijk is een artikel te repareren, zal dit door een gelijkwaardig artikel worden vervangen.
 
 
 

Artikel 9. Herroepingsrecht en terugsturen

 
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.
 
Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending gevoegd te worden. De retourzending dient te gebeuren per post/koerierdienst op kosten van de koper of via aflevering in één van onze winkels binnen een termijn van 14 kalenderdagen, mits voorlegging van het origineel aankoopbewijs.
 
De retourzending via de post/koerierdienst gebeurt op risico van de koper.
 
De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade – diefstal of verlies daaronder begrepen – die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 
Overeenkomstig wetboek economisch recht boek 6 kan de consument koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.
 
Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is zijn/haar eigendom binnen de 14 dagen af te halen. Op verzoek en kosten van de koper kan het product ook worden bezorgd.
 
De terugbetaling zal gebeuren binnen een maximale termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum dat de winkel de herroepen goederen terug ontvangen heeft in de staat zoals vermeld in dit artikel en op dezelfde manier als waarop de goederen oorspronkelijk betaald werden. Terugbetaling behelst enkel de prijs van de goederen. Door de klant betaalde verzendkosten worden nooit terugbetaald.
 
 
Het modelformulier voor herroeping vindt u hier.
 
 
De klant kan altijd contact nemen via vladslo@stockvermeersch.com of brugge@stockvermeersch.com of telefonisch op 051/59.10.00 op maandag van 13u-18u00, op dinsdag tot vrijdag van 9u – 12u en van 13u tot 18u00. Zaterdag van 9u – 12.00 u en van 13.00 tot 18.00u.
 
 
 

Artikel 10. Namaak

 
De verkoper biedt enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.
 
 
 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

 
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de verkoper of rechthoudende derden.
 
 
 
De door de verkoper gepubliceerde informatie is gratis, tenzij anders geformuleerd. Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van de verkoper of de rechtmatige eigenaar van de informatie.
 
De verkoper benadrukt dat er beschermende rechten kunnen gelden voor de inhoud en de informatie; deze beschermende rechten (in het bijzonder naam en merk) blijven altijd eigendom van de verkoper. Alle informatie werd zorgvuldig door de verkoper verzameld en gecontroleerd. En vervolgens naar eigen goeddunken gepubliceerd. De informatie van derden werd ongewijzigd overgenomen. De gebruikers moeten zelf nagaan of de geleverde informatie correct, volledig en/of up-to-date is.
 
De aansprakelijkheid van de verkoper voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie en ook voor schade als gevolg van een verkeerde interpretatie van de geleverde informatie door de gebruiker, is beperkt tot grove nalatigheid of intentioneel gedrag van de verkoper. Daarnaast kan de verkoper ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die volgt uit een verkeerd gebruik van de geleverde informatie door de gebruiker.
 
 
 

Artikel 12. Beperking van aansprakelijkheid

 
 
 
De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product en of producten.
 
Alle foto's, ter beschikking gestelde informatie en teksten zijn zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto's, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de ondernemer de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De verkoper kan eventueel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien het door de ondernemer geleverde product en of producten een gebrek vertoont, is de ondernemer zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de aankoopsom.
 
 
 
Indien de koper onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan deze de verkoper contacteren. 
 
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De verkoper geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
 
De verkoper kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 
 
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
De verkoper verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 
 

Artikel 13. Gebruik paswoorden en computervirussen

 
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoord en moet elk misbruik vermijden van het paswoord dat hij heeft ontvangen voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord gemaakt kan worden, moet hij de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
 
Niettegenstaande het voorgaande kan de verkoper noch contractueel, noch gerechtelijk of volgens wettelijke theorieën die als toepasselijk zouden kunnen beschouwd worden, aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit elk misbruik van persoonlijke paswoorden, behalve wanneer dit misbruik het gevolg is van intentioneel gedrag of grove nalatigheid van een werknemer of een derde partij die voor BVBA Stock Americain G. Vermeersch-Uyttenhove werkt.
 
Daarnaast behoudt de verkoper zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.
 
 
Ook al stelt de verkoper alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen, toch kan de verkoper niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze downloadt.
 
 
 
 
 

  

BRUGGE

Blankenbergsesteenweg 402
(Industrieterrein: De Blauwe Toren)
8000 Brugge

Tel.: +32(0)50/32.97.80
Fax: +32(0)50/32.04.11
brugge@stockvermeersch.com
VLADSLO


Wijnendalestraat 200
8600 Vladslo - Diksmuide

Tel: +32(0)51/59.10.00
Fax: +32(0)51/58.21.99
vladslo@stockvermeersch.com